محصولات هادی ریحانی

شیره توت  اعلا
شیره توت اعلا
هادی ریحانی 

موجودی 1000 کیلوگرم

حداقل 100 کیلوگرم

کنسرو و غذاهای آماده هر تن 6 - 1,000 تومان
هادی ریحانی
هادی ریحانی
هادی ریحانی 

موجودی 1000 کیلوگرم

حداقل 100 کیلوگرم

آجیل و خشکبار هر کیلوگرم 80 - 80 تومان