صنایع غذایی دسته بندی
سوهان سلیمان
سوهان سلیمان
حداقل سفارش 20 کیلوگرم
اناناس کمپوتی
اناناس کمپوتی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
مخلوط 10میوه
مخلوط 10میوه
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
هلو سفید
هلو سفید
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
سیب
سیب
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
نارنگی
نارنگی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
مخلوط حبه ای
مخلوط حبه ای
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
قیصی زرد الو
قیصی زرد الو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
انبه خلال
انبه خلال
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
مخلوط 14 میوه
مخلوط 14 میوه
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
پاپریکا
پاپریکا
حداقل سفارش نامشخص
اناناس
اناناس
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
پرتقال تو سرخ
پرتقال تو سرخ
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
ملون
ملون
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
خرمالو
خرمالو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
نارگیل
نارگیل
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
موز
موز
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
لبو
لبو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
هلو
هلو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
بلغورگندم
بلغورگندم
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
پرتقال تامسون
پرتقال تامسون
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
سیب لبویی
سیب لبویی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
گندم حلیم
گندم حلیم
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
کیوی
کیوی
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
پسته
پسته
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
لیمو عمانی درشت
لیمو عمانی درشت
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
لیمو عمانی آسیابی
لیمو عمانی آسیابی
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
فلفل قرمز
فلفل قرمز
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
توت خشک اعلای گناباد
توت خشک اعلای گناباد
حداقل سفارش 25 کیلوگرم
به لیمو
به لیمو
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
پنیرک (ختمی خبازی)
پنیرک (ختمی خبازی)
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
بهار مرکبات
بهار مرکبات
حداقل سفارش 10 کیلوگرم