غلات دسته بندی
برنج فجر
برنج فجر
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج طارم معطر
برنج طارم معطر
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج ۳۸۶
برنج ۳۸۶
حداقل سفارش 25 تن
لوبیا قرمز
لوبیا قرمز
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
لپه
لپه
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
خاکشیر
خاکشیر
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
برنج طارم محلی
برنج طارم محلی
حداقل سفارش 10 کیسه
شکر فله
شکر فله
حداقل سفارش 10 تن
برنج صدری دمسیاه
برنج صدری دمسیاه
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
شکر فله
شکر فله
حداقل سفارش 10000 کیلوگرم
انواع عسل های دارویی باساکارز زیر۳
انواع عسل های دارویی باساکارز زیر۳
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج عنبربومحلی شوشتر
برنج عنبربومحلی شوشتر
حداقل سفارش 1000 کیلوگرم
خاکشیر
خاکشیر
حداقل سفارش نامشخص
برنج عنبر بو خوزستان
برنج عنبر بو خوزستان
حداقل سفارش 1 کیسه
برنج عنبر بو خوزستان
برنج عنبر بو خوزستان
حداقل سفارش 1 کیسه
برنج عنبر بو خوزستان
برنج عنبر بو خوزستان
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
پر لیمو
پر لیمو
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
برنج هاشمی
برنج هاشمی
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج خاطره
برنج خاطره
حداقل سفارش 30 تن
اسپند ایرانی و اسپند افغانی
اسپند ایرانی و اسپند افغانی
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
ادامس عسلی)اسپوت(
ادامس عسلی)اسپوت(
حداقل سفارش 4 کارتن
ادامس موزی
ادامس موزی
حداقل سفارش 4 کارتن
بذر ذرت دامی مغان
بذر ذرت دامی مغان
حداقل سفارش 1 کیسه
کلم سفید وقرمز کاهو برکلی
کلم سفید وقرمز کاهو برکلی
حداقل سفارش 1000 کیلوگرم
قره ماش
قره ماش
حداقل سفارش 1 تن
ذرت برزیلی
ذرت برزیلی
حداقل سفارش 5000 تن
ذرت برزیل
ذرت برزیل
حداقل سفارش 2000 کیلوگرم
برنج خاطره طلایی
برنج خاطره طلایی
حداقل سفارش 50000 کیسه
رشته سنتی آشی و پلویی
رشته سنتی آشی و پلویی
حداقل سفارش 700 کارتن
برنج ایرانی
برنج ایرانی
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
ارزن
ارزن
حداقل سفارش 50 تن