غلات دسته بندی
شلتوک لنجان
شلتوک لنجان
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
 • موجودی 300 کیلوگرم
 • امید خ
 • غلات
 • هر کیلوگرم 40,000 - 45,000 تومان
شکر ارومیه
شکر ارومیه
حداقل سفارش 50 کیسه
 • موجودی 10000 کیسه
 • غلات
 • هر کیسه 16,000 - 20,000 تومان
شکر ارومیه
شکر ارومیه
حداقل سفارش 1 کیسه
 • موجودی 1 کیسه
 • غلات
 • هر کیسه 16,000 - 20,000 تومان
برنج عنبر بو سوپر معطر
برنج عنبر بو سوپر معطر
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
 • موجودی 4 تن
 • غلات
 • هر کیلوگرم 85,000 - 90,000 تومان
برنج فجر مرغوب و خوشپخت یارتا
برنج فجر مرغوب و خوشپخت یارتا
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
 • موجودی 5000 تن
 • غلات
 • هر کیلوگرم 65,000 تومان
طارم هاشمی مرغوب فریدونکنار
طارم هاشمی مرغوب فریدونکنار
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
 • موجودی 5000 تن
 • غلات
 • هر کیلوگرم 75,000 تومان
آرد نخودچی مخصوص شامی کباب
آرد نخودچی مخصوص شامی کباب
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
کیسه زباله رولی
کیسه زباله رولی
حداقل سفارش 1 تن
 • موجودی 5000 تن
 • غلات
 • هر کیلوگرم 38,000 - 40,000 تومان
آرد گندم کامل روستا
آرد گندم کامل روستا
حداقل سفارش 2000 کیلوگرم
برنج هاشمی لشت نشا
برنج هاشمی لشت نشا
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج شیرودی
برنج شیرودی
حداقل سفارش 1 کیسه
برنج طارم کشت دوم معطر و خوشپخت دابو (فریدونکنار)
برنج طارم کشت دوم معطر و خوشپخت دابو (فریدونکنار)
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
 • موجودی 5000 تن
 • غلات
 • هر کیلوگرم 93,000 تومان
برنج طارم هاشمی معطر و مرغوب فریدونکنار
برنج طارم هاشمی معطر و مرغوب فریدونکنار
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
 • موجودی 5000 تن
 • غلات
 • هر کیلوگرم 78,000 - 75,000 تومان
ذرت سفید چنگکی
ذرت سفید چنگکی
حداقل سفارش 2000 کیلوگرم
آرد مالت(تیره و روشن)
آرد مالت(تیره و روشن)
حداقل سفارش نامشخص
پرک(گندم و جو و جو دوسر)
پرک(گندم و جو و جو دوسر)
حداقل سفارش نامشخص
آرد رست شده
آرد رست شده
حداقل سفارش نامشخص
آرد جو دوسر
آرد جو دوسر
حداقل سفارش نامشخص
آرد جو
آرد جو
حداقل سفارش نامشخص
آرد چاودار
آرد چاودار
حداقل سفارش نامشخص
آرد سویا پرچرب
آرد سویا پرچرب
حداقل سفارش نامشخص
برنج هاشمی گیلان ناظری کناری
برنج هاشمی گیلان ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج لاشه فجر معطر ناظری کناری
برنج لاشه فجر معطر ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج کشت دوم زرین کشت
برنج کشت دوم زرین کشت
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج فجرمعطر فریدونکنار ناظری
برنج فجرمعطر فریدونکنار ناظری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج طارم محلی فریدونکنار ناظری کناری
برنج طارم محلی فریدونکنار ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج شیرودی زرین کشت
برنج شیرودی زرین کشت
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج شیرودی خوشپخت ناظری کناری
برنج شیرودی خوشپخت ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج سرلاشه طارم محلی ناظری کناری
برنج سرلاشه طارم محلی ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج سرلاشه شیرودی خوشپخت ناظری کناری
برنج سرلاشه شیرودی خوشپخت ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج سرلاشه دوباره کشت خاص ناظری کناری
برنج سرلاشه دوباره کشت خاص ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج ریزدانه طارم محلی فریدونکنار ناظری کناری
برنج ریزدانه طارم محلی فریدونکنار ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم