زردچوبه
زردچوبه
Elham Ghaderi 

موجودی 500 کارتن

حداقل 1 عدد

چاشنی و ادویه جات هر عدد 11,000 - 13,500 تومان
آسیاب ادویه و قهوه گرید دارویی  استیل ۳۱۶
آسیاب ادویه و قهوه گرید دارویی استیل ۳۱۶
امیر محمود مقدسی 

موجودی 5 عدد

حداقل 1 عدد

چاشنی و ادویه جات هر عدد 27,000,000 - 26,000,000 تومان
زردچوبه 80 گرم عطرین
زردچوبه 80 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 1,632,000 تومان
زردچوبه 50 گرم عطرین
زردچوبه 50 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 1,128,000 تومان
سماق قرمز 50 گرم عطرین
سماق قرمز 50 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 1,308,000 تومان
ادویه کاری 12 قلم 800 گرم عطرین
ادویه کاری 12 قلم 800 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 600,000 تومان
پودر دارچین 800 گرم عطرین
پودر دارچین 800 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 1,020,000 تومان
پودر زنجبیل 800 گرم عطرین
پودر زنجبیل 800 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 1,020,000 تومان
نشاسته گل گندم 800 گرم عطرین
نشاسته گل گندم 800 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 240,000 تومان
نشاسته گل 800 گرم عطرین
نشاسته گل 800 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 240,000 تومان
فلفل قرمز 800 گرم عطرین
فلفل قرمز 800 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 780,000 تومان
فلفل سیاه 800 گرم عطرین
فلفل سیاه 800 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 1,320,000 تومان
سماق قرمز 800 گرم عطرین
سماق قرمز 800 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 600,000 تومان
زردچوبه 800 گرم عطرین
زردچوبه 800 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 600,000 تومان
آرد نخود چی 100 گرم عطرین
آرد نخود چی 100 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 702,000 تومان
ادویه فلافل 80 گرم عطرین
ادویه فلافل 80 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 1,080,000 تومان
پودر پیاز 80 گرم عطرین
پودر پیاز 80 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 810,000 تومان
پاپریکا 80 گرم عطرین
پاپریکا 80 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 972,000 تومان
پودر انبه 80 گرم عطرین
پودر انبه 80 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 864,000 تومان
ادویه مرغ و ماهی 70 گرم عطرین
ادویه مرغ و ماهی 70 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 972,000 تومان
نمک ید دار 185 گرم عطرین
نمک ید دار 185 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 432,000 تومان
دانه فلفل سیاه 70 گرم عطرین
دانه فلفل سیاه 70 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 1,512,000 تومان
کنجد 80 گرم عطرین
کنجد 80 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 1,188,000 تومان
خمیر مایه 100 گرم عطرین
خمیر مایه 100 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 1,026,000 تومان
جوهر لیمو 140 گرم عطرین
جوهر لیمو 140 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 972,000 تومان
پودر سیر 80 گرم عطرین
پودر سیر 80 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 756,000 تومان
پودر نارگیل 30 گرم عطرین
پودر نارگیل 30 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 810,000 تومان
جوش شیرین 150 گرم عطرین
جوش شیرین 150 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 594,000 تومان
ادویه کاری 70 گرم عطرین
ادویه کاری 70 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 864,000 تومان
سماق قرمز 75 گرم عطرین
سماق قرمز 75 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 864,000 تومان
پودر زنجبیل 70 گرم عطرین
پودر زنجبیل 70 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 1,296,000 تومان
بیکینگ پودر 70 گرم عطرین
بیکینگ پودر 70 گرم عطرین
عطرین 

موجودی 150 کارتن

حداقل 1 کارتن

چاشنی و ادویه جات هر کارتن 1,026,000 تومان