انواع خاک دسته بندی
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 1000 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 1000 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 700 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 700 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 500 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 500 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 300 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 300 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 100 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 100 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 50 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 50 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 25 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 25 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت زاموفیلیا بسته 4 کیلوگرمی ( بسته 36 عددی )
بستر آماده کشت زاموفیلیا بسته 4 کیلوگرمی ( بسته 36 عددی )
حداقل سفارش 36 بسته
بستر آماده کشت زاموفیلیا بسته 2 کیلوگرمی ( بسته 36 عددی )
بستر آماده کشت زاموفیلیا بسته 2 کیلوگرمی ( بسته 36 عددی )
حداقل سفارش 36 بسته
بستر آماده کشت زاموفیلیا 4 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا 4 کیلویی
حداقل سفارش 1 بسته
بستر آماده کشت زاموفیلیا 2 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا 2 کیلویی
حداقل سفارش 1 بسته
خاک ممتاز 7 عنصر 7 کیلویی ( بسته 36 عددی )
خاک ممتاز 7 عنصر 7 کیلویی ( بسته 36 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
خاک ممتاز 7 عنصر 3 کیلویی ( بسته 36 عددی )
خاک ممتاز 7 عنصر 3 کیلویی ( بسته 36 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل فله 25 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل فله 25 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 50 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 50 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 100 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 100 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 300 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 300 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 500 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 500 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 700 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 700 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 1000 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 1000 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل فله 25 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل فله 25 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل فله 50 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل فله 50 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 100 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 100 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 300 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 300 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 500 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 500 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 700 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 700 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 1000 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 1000 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 25 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 25 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 50 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 50 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 100 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 100 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 300 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 300 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 500 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 500 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه