تجهیزات کشاورزی و دامپروری دسته بندی
کود کامل مخصوص زعفران
کود کامل مخصوص زعفران
حداقل سفارش 5 تن
هیومیک اسید گرانول
هیومیک اسید گرانول
حداقل سفارش 15 تن
پلت مرغی
پلت مرغی
حداقل سفارش 25 تن
دیفرانسیل جلو تراکتور
دیفرانسیل جلو تراکتور
حداقل سفارش 3 عدد
سولفات مس درصنعت کشاورزی
سولفات مس درصنعت کشاورزی
حداقل سفارش نامشخص
سرخارگل
سرخارگل
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
آب آشامیدنی هولاسو
آب آشامیدنی هولاسو
حداقل سفارش 1500 بسته
ریزمغذی ارگانیک ولکانیت
ریزمغذی ارگانیک ولکانیت
حداقل سفارش 1 بسته
زیره سبز بوجاری
زیره سبز بوجاری
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
خاکشیر
خاکشیر
حداقل سفارش 500 گرم
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل فله 25 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل فله 25 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 50 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 50 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 100 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 100 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 300 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 300 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 500 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 500 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 700 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 700 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 1000 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 1000 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل فله 25 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل فله 25 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل فله 50 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل فله 50 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 100 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 100 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 300 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 300 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 500 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 500 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 700 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 700 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 1000 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 1000 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 25 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 25 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 50 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 50 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 100 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 100 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 300 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 300 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 500 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 500 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 700 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 700 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 1000 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 1000 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
خاک رنگی تراریوم عمده 25 کیلویی
خاک رنگی تراریوم عمده 25 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه