غلات دسته بندی
برنج دوباره کشت خاص فریدونکنار ناظری کناری
برنج دوباره کشت خاص فریدونکنار ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج قهوه ای رژیمی ناظری کناری
برنج قهوه ای رژیمی ناظری کناری
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج هاشمی درجه یک
برنج هاشمی درجه یک
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج طارم هاشمی
برنج طارم هاشمی
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
برنج
برنج
حداقل سفارش نامشخص
برنج محلی
برنج محلی
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
برنج هندی
برنج هندی
حداقل سفارش 5 تن
آردگندم باسبوس
آردگندم باسبوس
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
پیاز
پیاز
حداقل سفارش 200 کیسه
گندم
گندم
حداقل سفارش نامشخص
برنج ۳۸۶ برند مشورت
برنج ۳۸۶ برند مشورت
حداقل سفارش 1 تن
لوبیاسبز
لوبیاسبز
حداقل سفارش 2 تن
آرد سفید نول آدلوم
آرد سفید نول آدلوم
حداقل سفارش 240 بسته
بلغورگندم
بلغورگندم
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
گندم حلیم
گندم حلیم
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
گل پنیرک یا گل خطمی
گل پنیرک یا گل خطمی
حداقل سفارش نامشخص
شکر
شکر
حداقل سفارش 10 تن
هل اکبر صورتی ۱۰۰ گرم
هل اکبر صورتی ۱۰۰ گرم
حداقل سفارش 1 بسته
برنج فجر
برنج فجر
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج طارم معطر
برنج طارم معطر
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
لوبیا قرمز
لوبیا قرمز
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
لپه
لپه
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
خاکشیر
خاکشیر
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
برنج طارم محلی
برنج طارم محلی
حداقل سفارش 10 کیسه
شکر فله
شکر فله
حداقل سفارش 10 تن
برنج صدری دمسیاه
برنج صدری دمسیاه
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
شکر فله
شکر فله
حداقل سفارش 10000 کیلوگرم
انواع عسل های دارویی باساکارز زیر۳
انواع عسل های دارویی باساکارز زیر۳
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
برنج عنبربومحلی شوشتر
برنج عنبربومحلی شوشتر
حداقل سفارش 1000 کیلوگرم
خاکشیر
خاکشیر
حداقل سفارش نامشخص
برنج عنبر بو خوزستان
برنج عنبر بو خوزستان
حداقل سفارش 1 کیسه
برنج عنبر بو خوزستان
برنج عنبر بو خوزستان
حداقل سفارش 1 کیسه